Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://engsol.eu.

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Engsol mérnöki és kereskedelmi Kft. (2800, Tatabánya, Verebély u 40., a továbbiakban, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Engsol mérnöki és kereskedelmi Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az Engsol mérnöki és kereskedelmi Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Engsol mérnöki és kereskedelmi Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, engsol.kft@gmail.com  és +3630/689-2429 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Engsol Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével töröl.

Név:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Telefonszám:

E-mail:

Engsol mérnöki és kereskedelmi  Kft.

2800, Tatabánya, Verebély u. 40.

1109011771

13772901-2-11

+3630/689-2429

engsol.kft@gmail.com

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Jelen tájékoztató az Adatkezelő valamennyi adatkezelése közül az alábbi, Adatkezelő saját belső szabályzatában szereplő adatkezelésről ad megfelelő tájékoztatást az Infotv. és az GDPR rendelkezéseinek, valamint a NAIH vonatkozó állásfoglalásának megfelelően.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolat felvételre szolgáló oldalak: http://engsol.eu/elerhetoseg/ , http://engsol.eu/warmup-elektromos-padlofutes-rendszerek/ , http://engsol.eu/tansun-quartz-infra-futesek/

Az adatkezelés célja elsősorban az érdeklődő, vagy adott esetben megrendelő azonosítása annak érdekében, hogy az adatkezelő felvehesse vele a kapcsolatot az érdeklődés tárgyában. Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, illetőleg csupán akkor tárolja el papír alapon, ha a megkeresés maga is papír alapú. Az elektronikus úton beérkező megkereséseket elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van.

Sütik

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ.

Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Személyes adatokat harmadik fél részére nem adunk át.

Kivételt képez ez alól ha a kapcsolati űrlapon történt adat megadás egy konkrét termék megrendelésére vonatkozik és a kiszállításhoz szükséges egy szállító vállalat bevonása. Ebben az esetben a szállítást végző vállalat irányába a szállítás megvalósításához szükséges információkat eljuttatjuk mert ez a megrendelő jogos érdeke.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével/vásárlás befejezése után azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 2800, Tatabánya, Verebély u. 40. címen,

e-mail útján a csutoriczgabor@warmup.com e-mail címen.

Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

További információk

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– 2011. évi CXII. törvény  – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban (Infotv.)

– 2001. évi CVII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A .)

– 2008. évi XLVII törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

– 2008. évi XLVIII törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

– 2005 évi XC törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről

– 16/2011 sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu